Үндсэн гарчигт очих

Цахим сургалт

Үндсэн хууль, түүний үзэл баримтлал
ҮНДСЭН ХУУЛЬ, ХҮНИЙ ЭРХ
Харах

Багш: Б. Гүнбилэг

Үндсэн хууль, түүний үзэл баримтлал

Сэдэв : 2   /1. Үндсэн хууль түүний үзэл баримтлал,  2. Төрийн онол болон хүмүүнлэг нийгэм/

Хүний эрх, захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны процессын асуудал
ҮНДСЭН ХУУЛЬ, ХҮНИЙ ЭРХ
Харах

Багш: Д. Сүнжид

Хүний эрх, захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны процессын асуудал

Сэдэв : 2   /1. Хүний эрхийн ойлголт, захиргааны эрх зүйн ойлголт, 2. Захиргааны процессын эрх зүйн ойлголт/


Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, иргэдэд үзүүлж буй улсын бүртгэлийн үйлчилгээ
НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Харах

Багш: Г. Цэцэг

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, иргэдэд үзүүлж буй улсын бүртгэлийн үйлчилгээ

Сэдэв : 2   /1. Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, иргэний улсын бүртгэл, 2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл/


Иргэдийн өргөдөл, гомдол гаргах эрх, түүний хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь оролцоо
НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Харах

Багш: А. Алтанзул

Иргэдийн өргөдөл, гомдол гаргах эрх, түүний хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дахь оролцоо

Сэдэв : 2   /Иргэдийн өргөдөл, гомдол гаргах түүнийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох/


Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга
НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Харах

Багш: Д. Ганзориг

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Сэдэв : 2   /Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухайн онцлог зрхицуулалт/


Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, тулгамдсан асуудал
НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Харах

Багш: Б. Уранцэцэг

Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, тулгамдсан асуудал

Сэдэв : 2   /1. Хөдөлмөрийн тухай хууль (2021) Шинэчлэлт өөрчлөлтийн зарим асуудал , 2. Хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалтад орсон өөрчлөлт/


Иргэний хэргийн шүүхэд мэдүүлэх эрх, гэрээ ба түүнийг байгуулах журам
ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙ
Харах

Багш: Н. Баярмаа

Иргэний хэргийн шүүхэд мэдүүлэх эрх, гэрээ ба түүнийг байгуулах журам

Сэдэв : 2   /1. Иргэний хэргийн шүүхэд мэдүүлэх эрх , 2. Гэрээ түүнийг байгуулах журам/


Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем www.legalinfo.mn хуудасны танилцуулга
Танилцуулга
Харах